CM1030: MÁY DÒ LỚP TRÁNG PHỦ LOW-E TRÊN KÍNH ĐƠN

CM1030          : MÁY KIỂM LỚP TRÁNG PHỦ LOW-E

Xuất xứ           : USA

Công dụng     : Kiểm tra kính có đúng là kính low-e hay không