Đồ chơi ô tô

120

Đại lý

3

triệu xe đã dán

11

triệu m2 film được tiêu thụ

5800

Công trình đã thi công

75

MW điện được tiết kiệm

18

triệu lít xăng được tiết kiệm