PHỤ GIA NHỚT XE HƠI METAL CONDITIONER

Phụ gia nhớt xe hơi Metal Conditioner là đỉnh cao của công nghệ hạt nano hiện nay. Nhờ các thuộc tính hóa cơ đặc biệt, các hạt nano có trong phụ gia nhớt xe Metal Conditioner sẽ tự động bám chặt vào các bề mặt kim loại trong động cơ xe, tạo ra hàng rào ngăn cách, giúp giảm thiểu độ ma sát giữa các bộ phận truyền động