Rơ-le đóng/mở gương khi tắt/mở máy (Genuine part)

.
.
.
.