Dán phim cách nhiệt tòa nhà19-23 Công Trường Lam Sơn, Q1, TP HCM

Năm 2008

CARAVELL HOTEL 1

Dán phim cách nhiệt tòa nhà19-23 Công Trường Lam Sơn, Q1, TP HCM Năm 2008